INNOWACJE, PROJEKTY

 ROK SZKOLNY 2021/22

INNOWACJA PEDAGOGICZNA „MAŁY KUCHARZ”

                                         Program edukacji kulinarnej dla pięciolatków

Prawidłowe żywienie ma ogromny wpływ na zdrowie i rozwój dziecka w wieku szkolnym, którego organizm intensywnie się rozwija. Jakość jedzenia i jego rodzaj oraz prawidłowe nawyki żywieniowe są podstawą w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym m.in. otyłości u dzieci. Przyzwyczajenia żywieniowe ulegają obecnie szybkim zmianom i są to, niestety zmiany w złym kierunku. Dlatego konieczne jest podejmowanie działań na rzecz korygowania przyzwyczajeń i kształtowania właściwych nawyków żywieniowych dzieci. Nie jest to zadanie łatwe, ale możliwe poprzez realizację programu edukacji kulinarnej „Mały kucharz”. Program ten wzbogaca ofertę edukacyjną szkoły. Łączy treści edukacyjne z różnych obszarów podstawy programowej i uwzględnia treści wykraczające poza podstawę programową. Program promuje aktywne metody nauczania i wychowania. Wprowadza korzystne zmiany w procesie budowania jakości pracy szkoły, a także angażuje i integruje społeczność szkoły. „Mały kucharz” to dla dzieci zabawa i wielka przygoda, których efektem będą właściwe nawyki żywieniowe.

WIĘCEJ POD LINKIEM

INNOWACJA PEDAGOGICZNA- program

ROK SZKOLNY 2021/22

Biblioteka Samorządowa w Żukowie

we współpracy z członkami Komitetu Pałacowego zaprasza młodzież     w wieku 12-18 lat do udziału w projekcie
 „Ocalić od zapomnienia. Pałace w Małkowie, Leźnie, Pępowie               i Przyjaźni we wspomnieniach rodzinnych”.

UCZNIOWIE NASZEJ SZKOŁY

 1. BACH MARTA – VA
 2. KAŹMIERCZAK KINGA – VA
 3. KULWIKOWSKA  JUDYTA VIB
 4. BARZOWSKI ANTONI VIB

POD OPIEKĄ MARII BYCZKOWSKIEJ JUŻ PRZESZŁO ROK UCZESTNICZĄ W PROJEKCIE „OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA” – MŁODZI DLA HISTORII

OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA UCZESTNICY

WIĘCEJ NA:

www.ocalicodzapomnienia.weebly.co

3

1

 

 

 

 

 

 

PODSUMOWANIE PROJEKTU „OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA”
MOŻNA POCZYTAĆ więcej na:

GALERIA ZDJĘĆ

OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA

161900

1b

„GŁÓWKA  PRACUJE”

GLOWKA PRACUJE

 

PROJEKT – Anetta Praska-Wenderlich

 

INNOWACJA  PEDAGOGICZNA GŁÓWKA PRACUJE

1b

plakat-2

„CZYTAM Z KLASĄ”

 
OPIS Innowacji pedagogicznej CZYTAM Z KLASĄ
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ
CZYTAM Z KLASĄ -Lekturki spod chmurki
w roku szkolnym 2021/2022
w Szkole Podstawowej im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie

 

W roku szkolonym 2021/22 uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. ppor. Klemensa Wickiego  realizowali innowację pedagogiczną pt. „CZYTAM Z KLASĄlekturki spod chmurki”, która jest międzynarodowym projektem edukacyjnym o tym samym tytule. Projekt skierowany był do uczniów klas I – III z terenu całego kraju oraz zagranicznych szkół polonijnych. Autorką i organizatorką projektu jest pani Honorata Szanecka. Tegoroczna edycja pod nazwą „Poznajemy zawody” polegała na skorelowaniu czytania określonej lektury ze zgłębianiem wiedzy na temat cech i kompetencji zawodowych bohaterów w niej występujących.

 

Celem innowacji było:

 • rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,
 • rozwijanie aktywności czytelniczej,
 • doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,
 • zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,
 • integracja zespołu klasowego,
 • doskonalenie umiejętności pracy w grupie,
 • współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych,
 • zagłębianie wiedzy na temat cech i kompetencji osób wykonujących różne zawody,
 • wspieranie młodych ludzi w myśleniu o swojej karierze, jak o czymś, co się dynamicznie zmienia, jak nie o mającym końca procesie uczenia się i odkrywania siebie,

 

 1. Przebieg

 

Innowacja pedagogiczna przeprowadzana była od 1 października 2021r. do 31 maja 2022r. przez p. Karinę Mąkę w klasie 1a, Aleksandrę Spychała w klasie 1c, Beatę Młyńską w klasie 2a, Joannę Wiczling w klasie 2b, Paulinę Konkel w klasie 2c oraz Dorotę Mertsch w klasie 3 b.  Program innowacyjny miał na celu zmianę sposobu omawiania czytanych lektur szkolnych, upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci poprzez atrakcyjne formy pracy z tekstem oraz zaangażowanie uczniów w aktywne działania.

Innowacja składała się z trzech modułów, które realizowano w czasie zajęć edukacji wczesnoszkolnej. W ramach realizacji zadań podjęte były przeróżne działania m.in. prowadzenie przez każdego ucznia swojego Lekturnika, wykonywanie prac plastycznych i technicznych indywidualnie oraz w grupie, wykonanie lektury na wieszaku czy też w pudełku, poznanie wirtualnego Miasta Zawodów, wyszukiwanie samodzielnie informacji dotyczących zawodów wykonywanych przez głównych bohaterów omawianych lektur.

Po  skończeniu realizacji  wymaganej ilości zadań z poszczególnego modułu nauczyciel umieszczał na stronie projektu sprawozdanie i na tej podstawie otrzymywał od autora potwierdzenie realizacji każdego modułu, a po ukończeniu ostatniego modułu również certyfikat końcowy.

 

 1. Ewaluacja

 

W ramach wdrożonej innowacji pedagogicznej na bieżąco była prowadzona  obserwacja pracy uczniów, po realizacji każdego modułu uczniowie dokonywali samooceny na karcie w Lekturniku oraz opracowana i przeprowadzona została ankieta wśród rodziców.

Szczegółowa analiza obserwacji uczniów oraz informacji pozyskanych od rodziców pozwoliła ocenić stopień realizacji założonych celów, wyciągnąć wnioski i wprowadzić niezbędne modyfikacje w przypadku prowadzenia podobnych zajęć w przyszłości.

 

Wnioski:

 

Obserwacja uczniów podczas zajęć, przeprowadzone z nimi rozmowy, wypełnione karty samooceny, a także analiza wyników ankiety przeprowadzonej wśród rodziców pozwoliły na wysunięcie następujących wniosków:

 

Uczeń:

 • projekt zachęcił uczniów do wypożyczania i czytania książek;
 • uczniowie chętniej zaczęli sięgać po książki, zarażali tą pasją innych rówieśników, a rodzice częściej kupowali dzieciom kolejne części z danej serii lektury;
 • uczniowie chętnie wykonywali prace plastyczne i inne zadania związane z treścią przeczytanych książek;
 • uczniowie poznali tajniki wykonywanych zawodów przez poszczególnych bohaterów lektur, co rozbudziło ich wyobraźnię i skłoniło do przemyśleń odnośnie własnych preferencji zawodowych w przyszłości.

 

Rodzic:

 • dziecko chętniej czyta lektury szkolne;
 • działania związane z udziałem w innowacji wpłynęły na rozwój zainteresowań

czytelniczych ich dziecka, doskonalenie płynnego czytania ze zrozumieniem oraz aktywne słuchanie;

 • kontakt z literaturą jest ważny, ponieważ ma wpływ na naukę czytania, wspiera wyobraźnię,
 • dziecko czyta książki kilka razy w tygodniu, co w świetle współczesnych obaw dotyczących zaniku czytelnictwa wśród dzieci jest optymistyczną prognozą.

 

Szkoła:

Oferując uczniom innowacyjne zajęcia, szkoła podniosła prestiż placówki w środowisku lokalnym. W wyniku przeprowadzonych rozmów wśród rodziców, można stwierdzić, iż innowacyjność zajęć przyczyniła się do rozwijania u dzieci przede wszystkim kreatywności i twórczego myślenia oraz zwiększenia zainteresowania czytelniczego. Wpłynęła również na umiejętność współpracy w grupie. Wyniki obserwacji przeprowadzonej wśród dzieci, utwierdzają w przekonaniu, że zaproponowane i wykonywane w czasie realizacji innowacji zadania były dla nich interesujące i pobudzały ich chęć do twórczego działania.

 

III. Podsumowanie

 

Promocja czytelnictwa jest jednym z podstawowych obszarów działania szkół. Wykorzystanie nowych form czytelnictwa pomaga budować wizerunek szkoły jako nowoczesnej instytucji. Okazuje się, że współczesny czytelnik, chociaż funkcjonuje w stechnologizowanym świecie, wciąż odnajduje radość pomiędzy kartkami papierowych książek.

Niniejsza innowacja pedagogiczna posłużyła kształtowaniu postaw przywiązania do czytania, wprowadzeniu ucznia w świat wartości uniwersalnych. Jej założeniem było ukształtowanie w wychowankach trwałego nawyku czytania i sięgania po książki tak, by pozostała w nich na całe życie.

 

Paulina Konkel

img025

 

1b

„ODKRYWANIE MATEMATYKI W CODZIENNOŚCI PRZEDSZKOLAKA”

1A

Patrycja Fularczyk0c
Innowacja pedagogiczna – Odkrywanie matematyki w codzienności przedszkolaka

1b

INNOWACJA „CZYTAM Z EMOCJĄ”

d
OLGA TABACZYŃSKA – 0
Czytam z emocją_innowacja
PODSUMOWANIE REALIZACJI PIERWSZEGO Z PIĘCIU MODUŁÓW INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ  „Czytam z Emocją”

 

W module pierwszym innowacji pedagogicznej „Czytam z emocją” – KREATYWNOŚĆ, realizowaliśmy temat „ Kopciuszek, czyli jak to z kreatywnością w bajkach bywa”.

Dzieci starały się ze zrozumieniem wysłuchać bajkę „Kopciuszek”. Oglądały mini inscenizację oraz ilustrację zamieszczone w książce. Zrobiły paszport czytelnika w którym rysowały sceny z bajki, które najbardziej im się spodobały. Stworzyły kreatywny „strój Kopciuszka uszyty z marzeń” do którego wykorzystały materiały pochodzenia naturalnego.

Podczas świetnej zabawy muzycznej wcieliły się w orkiestrę instumentalizując piosenkę „Marzenia”. Rozbudzając wiarę we własne możliwości zainicjowały chęć samodzielnego przedstawienia bajki „Kopciuszek” w której wypowiadały kwestie własnymi słowami.

W ramach projektu edukacyjnego „Emocja” stworzyliśmy w klasie KĄCIK EMOCJI. Dzieci, gdy tylko mają ochotę mogą narysować swoje emocje i wrzucić je do odpowiedniego słoika „Radości” bądź „Złości”. Mamy także słoik „Spokoju”, który można w razie potrzeby wziąć i wyciszyć negatywne myśli. Zapoznaliśmy się również z bajką „Kropka”, która była inspiracją do poznania swoich mocnych i słabych stron a także odkrycia talentów.

 Opowiadanie Idy Gromady „Blok rysunkowy” pokazało, iż każdy z Nas jest wyjątkowy, mimo, że nie zawsze jest najlepszy w każdej dziedzinie życia. Zabawy z chustą i liczne rozmowy podczas realizacji zadań z projektu pozwoliły dzieciom wspaniale się zintegrować.

Instrumentalizacja piosenki Kopciuszek 1 Mam talent- zabawy z chustą Paszporty czytelnika

 

PODSUMOWANIE PROJEKTU „CZYTAM Z EMOCJĄ”

Międzynarodowy projekt edukacyjny „Emocja” wraz z innowacją pedagogiczną

„Czytam z Emocją”

Innowację pedagogiczną „Emocja” realizowano w czasie zajęć edukacji przedszkolnej
od września 2021 do 20.06.2022r.

Wszystkim rodzicom i wychowawcom zależy na tym, aby wychować dzieci na mądrych i szczęśliwych, twórczych i samodzielnych ludzi. Wprowadzenie dzieci w świat wartości moralnych, jest niezwykle ważne, gdyż są one fundamentem dalszego życia. Aby budować od najmłodszych lat przyjazny stosunek do drugiego człowieka i zminimalizować problem wykluczenia w społeczności uczniowskiej, od września 2021 r. wprowadzono do grupy 0A projekt edukacyjny „Czytam z Emocją”.

Działania projektowe innowacji były związane z V modułami ujętymi w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym pt. „Emocja” autorstwa Marzeny Dziadkowiec i Krystyny Grzegrzółki.

Projekt wraz z innowacją miał na celu wspomaganie rozwoju społecznego i emocjonalnego dzieci, jak również uwrażliwienie dzieci na różnice, które posiadamy – poprzez aktywną działalność edukacyjną.

W każdym z modułów nauczyciel wraz z dziećmi realizował dostarczony przez autora innowacji scenariusz wraz z pomocami do zajęć, który pojawiał się na indywidualnej platformie stworzonej pod projekt, tuż przed rozpoczęciem każdego z modułów.

Tematyka zajęć realizowana była zgodnie z harmonogramem.

Nauczyciel w trakcie realizacji projektu, zobowiązany był do sięgnięcia do wymienionych pozycji literackich:

Moduł 1 – Kraina Emocji – realizacja 12.09.21 – 30.10.21  „Kopciuszek”

Moduł 2 – Kraina Wyobraźni – 07.11.21 – 28.12.21  „Piotruś Pan”

Moduł 3 – Kraina Mocy Słów – 07.01.22 – 28.02.22 „Pinokio”

Moduł 4 –  Kraina Empatii – 07.03.22 – 30.04.22 „Brzydkie kaczątko”

Moduł 5 –  Kraina Odwagi – 07.05.22 – 20.06.22 „Smok Wawelski”

POPRZEZ ZAJĘCIA REALIZOWANO NASTĘPUJĄCE CELE:

 • Kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
 • Rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości.
 • Aktywizacja dzieci i młodzieży na zrozumienie emocji i uczuć innych osób.
 • Integracja zespołu klasowego.
 • Współpraca nauczyciela i uczniów z placówkami oświatowymi z terenu całego kraju i zagranicznymi szkołami polonijnymi poprzez wspólną wymianę doświadczeń na stronie projektu.
 • Wychowanie do wartości takich jak empatia, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość.
 • Tworzenie sytuacji budujących wrażliwość dziecka, empatię i szacunek wobec innych kreowanie wartości i norm społecznych poprzez współdziałanie z instytucjami i organizacjami będącymi źródłem istotnych wartości.
 • Rozwój wrażliwości literackich dzieci: rozbudzanie potrzeby czytania, rozwijanie wyobraźni i kreatywności, rozwijanie słownictwa
 • Rozwijanie twórczości literacko- plastycznej.

Olga Tabaczyńska

Emocja zdjęcia 1 Emocja zdjęcia 2 Emocja zdjęcia 3 Emocja zdjęcia 4 Emocja zdjęcia 5

1b
„Z darami natury świat nie jest ponury”

Dzieci z oddziałów zerowych w roku szkolnym 2021/22 realizowały projekt ekologiczno- plastyczny „Z darami natury świat nie jest ponury”.

Celem głównym projektu ekologiczno- plastycznego było kształtowanie postaw proekologicznych, pobudzanie kreatywności dzieci i nauczycieli oraz zapoznanie z ideą zero waste. Wykonywanie poszczególnych zadań zawsze sprawiało dzieciom dużo radości i frajdy. Był to czas, kiedy mogli bezpośrednio obcować z naturą, poznawać rzeczywistość przyrodniczą poprzez obserwacje, eksperymentowanie i odkrywanie. Dzięki różnorodności zadań dzieci miały możliwość rozwijania twórczego i kreatywnego myślenia oraz realizowania indywidualnej i zbiorowej ekspresji twórczej. Dzieci wspaniale nauczyły się współpracować w grupie oraz szanować zdanie drugiej osoby. Projekt przyczynił się do ukształtowania w nich właściwego szacunku do otaczającej przyrody oraz rozbudzania wrażliwości na jej piękno.

Poniżej zadania zrealizowane przez grupę 0A,  podczas trwania projektu oraz fotorelacja:

 1. „Kółko i krzyżyk” – stworzenie gry kółko i krzyżyk z wykorzystaniem

dostępnych materiałów przyrodniczych.

 1. „Bąbelkowe dzieła sztuki” – wykorzystanie folii bąbelkowej do stworzenia prac

plastycznych.

 1. „Karton i jego drugie życie” – kreatywne wykorzystanie kartonu.
 2. „Przyrodnicze obrazki” – obrazy stworzone z materiałów przyrodniczych

znalezionych w najbliższej okolicy.

 1. „Zabawy z przyrodniczym pędzlem” – malowanie przedmiotami znalezionymi

w ogrodzie.

 1. „Pan Patyk”– wykorzystanie patyków do prac plastycznych.
 2. „Rolka po papierze na spacer się wybierze” – niezbędnik małego podróżnika.
 3. „Litery z natury” – tworzenie plansz edukacyjnych z darów natury.
 4. „Ekodomki” – wykonanie karmnika dla ptaków z wykorzystaniem butelki PET
 5. „Worek inspiracji” – zabawy z darami natury zebranymi podczas spacerów (projekt stroju księżniczki).

Olga Tabaczyńska

Emocja zdjęcia 5 Dary natury 1

 

1b

© 2016 Szkoła Podstawowa im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie