Świetlica

Świetlica szkolna czynna od godz. 7.00 do 17.00

w czasie nauczania zdalnego pierwszeństwo mają dzieci rodziców pracujących w służbach medycznych, porządkowych, pracujący w handlu.

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
Szkoły Podstawowej im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie

 

 1. Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 17:00.
 2. Ze świetlicy mogą korzystać dzieci klas 0-III , których rodzice przedstawili zaświadczenia o zatrudnieniu, złożyli wypełnioną deklaracje i przynieśli materiały papiernicze.
 3. Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza się do nauczyciela, aby go zapisał.
 4. Uczeń może wyjść z sali po uzyskaniu zgody nauczyciela.
 5. W świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych (tylko w uzasadnionych przypadkach za zgodą nauczyciela).
 6. Dziecko z zerówki ze świetlicy mogą odebrać rodzice lub osoby upoważnione przez nich pisemnie (w tym rodzeństwo dzieci, które ukończyło 10 rok życia ).
 7. Rodzic nie ma możliwości telefonicznego polecenia dziecku samodzielnego powrotu do domu. Samodzielne wyjście ze świetlicy jest możliwe wyłącznie w oparciu  o pisemną zgodę rodzica z jego podpisem.
 8. Uczeń sprawiający trudności wychowawcze może być usunięty z listy uczestników świetlicy.
 9. Każde nieodpowiednie zachowanie ucznia będzie zgłaszane na bieżąco rodzicom lub opiekunom.
 10. Obowiązkiem rodziców/ opiekunów jest przestrzeganie godzin pracy świetlicy i  punktualny odbiór dzieci.
 11. Gdy dziecko źle się poczuje w czasie trwania zajęć nauczyciel poinformuje telefonicznie rodziców o tym fakcie.
 12. W przypadku niezgłoszenia się ucznia do świetlicy, nauczyciel nie ponosi odpowiedzialności za jego bezpieczeństwo.
 13. Na zajęcia pozalekcyjne w szkole dzieci są odbierane i odprowadzane przez prowadzących te zajęcia.

 

Zapoznałem się z regulaminem i akceptuję go.

Podpisy rodziców/opiekunów prawnych

…………………………………………………………….

POBIERZ DOKUMENT

regulamin-swietlicy-szkolnej

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

POBIERZ DOKUMENT

Zgloszenie-swietlica 2019/20

 

 

© 2016 Szkoła Podstawowa im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie