Świetlica

Grafik pracy świetlicy szkolnej obowiązujący

od 1 X 2018 do odwołania

KLIKNIJ W LINK PONIŻEJ

grafik-swietlicy

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
1.  Do świetlicy mogą uczęszczać uczniowie klas 0 – III(w wyjątkowych sytuacjach dzieci z klasy IV-VI).
2.  Świetlica przeznaczona jest dla uczniów, których rodzice (opiekunowie) pracują zawodowo (dziecko przebywa w świetlicy tylko w czasie godzin pracy rodziców).
3.  Rodzice (opiekunowie) ubiegający się o przyjęcie dziecka do świetlicy składają kartę zgłoszeń zawierającą dokładne dane dziecka i rodziców (opiekunów).
4.  Uczeń sprawiający trudności wychowawcze może być usunięty z listy uczestników świetlicy. Wniosek o usunięcie dziecka ze świetlicy przedstawia wychowawca świetlicy na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Rada podejmuje stosowną uchwałę.
5.  W świetlicy zatrudnia się pracowników pedagogicznych – nauczycieli wychowawców świetlicy, którzy są członkami Rady Pedagogicznej.
6.  W pracy z dziećmi wychowawca świetlicy współpracuje z pedagogiem szkolnym oraz wychowawcami klas.
7.  Wychowawca klasy wystawiając ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego uwzględnia opinię wychowawcy świetlicy na temat każdego dziecka uczęszczającego do świetlicy.
8.  Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu lub na boisku szkolnym.
9.  Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego rodzic postanowi wypisać dziecko ze świetlicy, powinien fakt ten zgłosić nauczycielowi świetlicy.
10.  Rodzice dzieci samodzielnie opuszczających świetlicę zobowiązani są każdorazowo poinformować o tym wychowawcę świetlicy lub wypełnić odpowiednie oświadczenie.
11.  Dzieci uczęszczające na zajęcia do świetlicy szkolnej nie mogą być odbierane przez osoby niepełnoletnie (zgoda rodziców lub opiekunów na wyjście dziecka z np. niepełnoletnim rodzeństwem należy rozumieć jako zgodę na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy).
12. W przypadku, gdy dziecko odbierane jest przez inne osoby niż rodzice należy ustnie lub pisemnie powiadomić o tym wychowawcę świetlicy.
13. Świetlica nie odpowiada za zgubione rzeczy dzieci.
14. W przypadku zniszczenia przez dziecko mienia świetlicy rodzice (opiekunowie) ponoszą koszty naprawy.
15. W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice zapoznają się i akceptują Regulamin Świetlicy.
II. PRAWA UCZNIA W ŚWIETLICY:Uczeń ma prawo do:a)  znajomości swoich praw i obowiązków,
b)  uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach i imprezach,
c)  rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności,
d)  rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień,
e)  życzliwego, podmiotowego traktowania,
f)  swobody w wyrażaniu myśli i przekonań,
g)  uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,
h)  korzystania z pomieszczeń świetlicowych, materiałów plastycznych, księgozbioru świetlicy, zabawek i gier
III. OBOWIĄZKI UCZNIA W ŚWIETLICY:Uczeń ma obowiązek:a)  dbać o ład i porządek,
b)
  zostawiać tornister, ubranie wierzchnie oraz obuwie w worku w wyznaczonym miejscu w szatni świetlicy,
c)  stosować się do poleceń wychowawców świetlicy oraz pozostałych pracowników szkoły,
d)  informować każdorazowo wychowawców świetlicy o swoim przyjściu oraz wyjściu ze świetlicy,
e)  meldować natychmiast wszelkie wypadki oraz złe samopoczucie,
f)  aktywnie uczestniczyć w zajęciach,
g)  zachowywać się kulturalnie w świetlicy,
h)  informować wychowawcę świetlicy o posiadaniu w danym dniu telefonu komórkowego (zakaz zabawy telefonem komórkowym podczas zajęć świetlicowych).

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

POBIERZ DRUKPlik Word

© 2016 Szkoła Podstawowa im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie | Projekt i realizacja: Baltic Trend - projekty marketingowe