Historia szkoły

Rys historyczny Szkoły Podstawowej

im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie

W pierwszej części kroniki szkoły czytamy:    „W miejscowości Pępowo, gromada Banino, wśród obszernego
i pięknego parku, stoi pobudowany blisko sto lat temu – pałacyk, przeznaczony obecnie na szkołę”…

    Około roku 1956 z inicjatywy ludności Pępowa powołano Komitet Budowy Szkoły. Koszt remontu zrujnowanego budynku był wysoki, oprócz tego problem stanowili mieszkający w nim lokatorzy. W roku 1959, po długich staraniach Komitetu, Inspektorat Oświaty w Kartuzach pozytywnie ustosunkował się do prośby miejscowej ludności i rozpoczęto remont pałacu. Do prac remontowo – budowlanych zaangażowano Państwowe Przedsiębiorstwo Budowlane im. Karola Świerczewskiego z Gdańska – Oliwy. Prace adaptacyjne trwały stosunkowo długo, bo dopiero 1961 roku otwarto szkołę o jednej izbie lekcyjnej i świetlicy. Pierwszym nauczycielem i kierownikiem zarazem, został pan Stanisław Bronk, który otrzymał również mieszkanie służbowe w szkole.

    Naukę 1 września 1961 roku rozpoczęło 42 uczniów w klasach I – IV. Pomieszczenia szkolne nie były jeszcze komisyjnie odebrane – całkowitego odbioru dokonano dopiero 14 maja 1962 r. W roku szkolnym 1962/1963 oddano do użytku dodatkową salę lekcyjną i zatrudniono nową nauczycielkę panią Marię Linowską. Naukę wówczas rozpoczęło 51 uczniów.

    W roku 1965 podnosi się stopień organizacyjny placówki – Szkoła Podstawowa w Pępowie – staje się szkołą siedmioklasową, natomiast rok później do szkół wprowadzono – klasę ósmą. Jesienią roku 1966 na apel kierownictwa szkoły i Komitetu Rodzicielskiego mieszkańcy Pępowa zobowiązali się wykonać w czynie społecznym boisko szkolne; prace rozpoczęły się jesienią, a zakończono je dopiero w 1967 roku. W szkole ciągle przybywało uczniów i nauczycieli, a warunki lokalowe nie były najlepsze. Toteż po wielu staraniach kierownika szkoły – pod koniec 1969 roku rozpoczęto remont w celu pozyskania dwóch nowych izb lekcyjnych. W roku szkolnym 1971/1972 W Szkole Podstawowej w Pępowie pracowało siedmiu nauczycieli na czele z kierownikiem panem Stanisławem Bronkiem. W dniu 30 września 1972 roku na uroczystym apelu nauczyciele i uczniowie pożegnali dotychczasowego dyrektora, obowiązki kierownicze przejęła wówczas najdłużej pracująca w szkole nauczycielka pani Urszula Choszcz.

   Dnia 23 sierpnia 1973 roku PPRN Wychowania Oświaty  w Kartuzach mianowała na rok szkolny 1973/74 dyrektorem szkoły pana Władysława Majkowskiego, który pełnił tę funkcję przez sześć lat. Od 2 grudnia 1975 roku w szkole zaczęło funkcjonować ognisko przedszkolne. Natomiast w roku szkolnym 1976/77 została przeprowadzona reorganizacja placówki. W Małkowie zlikwidowano szkołę, a dzieci z tej miejscowości zaczęto dowozić traktorem  z przyczepą „Jelcz” do Pępowa. Na początku roku szkolnego 1979/80 pożegnano dyrektora Władysława Majkowskiego, który przeszedł na emeryturę, jego następcą został Jerzy Formela.  Naukę  wówczas  rozpoczęło  102  dzieci,  w  tym  35  uczniów   dowożonych   z    Małkowa, a zatrudnionych było sześciu nauczycieli. Jerzy Formela – funkcję dyrektora szkoły przekazał Jerzemu Tylmanowi w roku 1984. Rozpoczęły się wtenczas usilne starania o przeprowadzenie remontu kapitalnego w szkole. W 1988 roku stanowisko kierownicze w szkole przejęła nauczycielka Regina Komkowska. Pod koniec listopada tegoż roku, dyrektor otrzymała decyzję od Gminnego Inspektora Oświaty i Wychowania o spakowaniu sprzętu szkolnego i opuszczeniu budynku do dnia 22 grudnia.

    Od dnia 2 stycznia 1989 roku uczniowie klas 0-II rozpoczęli naukę w wynajętych pomieszczeniach u pana Kazimierza Labudy w Pępowie, uczniowie klas IV-VIII w szkole w Leźnie – na drugą zmianę. Remont trwał dwa  i pół roku. W końcu września 1991 r. budynek szkolny został oddany do użytku. Uroczyste otwarcie wyremontowanej szkoły podstawowej nastąpiło 17 października 1991 roku. Wcześniej rodzice uczniów wystąpili  do dyrektora szkoły z propozycją nadania imienia placówce. Dnia 25 maja 1991 roku dyrektor szkoły wystąpiła z apelem do uczniów, rodziców, nauczycieli
i mieszkańców wsi Pępowo o zgłaszanie kandydatów na patrona szkoły. Zgłoszono jedną kandydaturę – ppor. Klemensa Wickiego. Uroczystość nadania imienia szkole odbyła się 27 maja 1992 roku.

Zmiana na stanowisku dyrektora nastąpiła w roku szkolnym 1994/95 – funkcję tę objął nauczyciel geografii mgr Ryszard Peek, który pełni ją do dnia 31 sierpnia 2019 roku. Od 1 września 2019 roku dyrektorem Szkoły Podstawowej im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie jest Zenon Byczkowski – wieloletni nauczyciel matematyki.

Dnia 23 lutego 2012 roku miała miejsce doniosła uroczystość nadania szkole odznaki:

  „Za zasługi dla ZKRP i BWP, za wytrwałość i skuteczność w społecznym działaniu na rzecz rozwoju ruchu kombatanckiego i krzewienia jego pięknych tradycji”
ODZNACZENIE=20SZKO=C5=81YOPRACOWANIE: MARIA BYCZKOWSKA

SZKOŁA PRZED WOJNĄsp-pepowo-historia-zdj4

BUDYNEK SZKOLNY PO WOJNIEsp-pepowo-historia-zdj2

BUDYNEK SZKOLNY PO WOJNIEsp-pepowo-historia-zdj3

SZKOŁA PRZED REMONTEMsp-pepowo-historia-zdj1

SZKOŁA 2023

IMG_20231003_093436

 


SZKOŁA 2024

© 2016 Szkoła Podstawowa im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie