KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

Szkoła Podstawowa

im. ppor. Klemensa Wickiego

w Pępowie

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

 

W związku z zmianą terminu ferii zimowych zmianie ulegną zaplanowane dwa dni wolne od zajęć dydaktycznych 04 i 05.01.2021r. Na podstawie ankiety przeprowadzonej w dzienniku elektronicznym i pozytywnej opinii Rady Rodziców dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych zmieniające wymienione w § 1 będą  04 i 05.05.2021r.

Zarządzeniem Dyrektora szkoły zmianie ulegają również terminy klasyfikacji śródrocznej za I półrocze roku szk. 2020/21

(…)

  1. W związku ze zbliżającym się terminem klasyfikacji śródrocznej i zmianami spowodowanymi przesunięciem ferii zimowych zobowiązuję nauczycieli do zapoznania się z treścią niniejszego zarządzenia oraz respektowania zawartych w nim terminów.
  2. Ocenianie powinno być zgodne z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania.
  3. Do 22.12.2020 roku do godziny 15:00 zobowiązuję wychowawców i nauczycieli do wystawienia przewidywanych ocen semestralnych, oraz pisemnej informacji o przewidywanych ocenach niedostatecznych z zajęć dydaktycznych oraz nagannych lub nieodpowiednich z zachowania.
  4. Wychowawcy klas w dniu 22.12.2020 roku informują rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną z zajęć dydaktycznych oraz naganną lub nieodpowiednią z zachowania w formie pisemnej wiadomości. Odczytanie informacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się z przesłaną wiadomością. (…)
  5. Dnia 10 i 11.02.2021 roku odbędą się śródroczne wywiadówki ( termin przeniesiony z 27.01.2021r. i 28.01.2021r. – godziny i podział na grupy taki jak w przyjętym kalendarzu roku szkolnego 2020/2021).
KLIKNIJ W LINK PONIŻEJ
kalendarium-2020-2021-1

 

© 2016 Szkoła Podstawowa im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie