O szkole

Szkoła Podstawowa im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie

za swój cel uznała wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia. Zadanie to realizuje poprzez kształcenie uczniów, wyposażanie ich w umiejętności, które pozwolą im funkcjonować w harmonii z najbliższym otoczeniem, społeczeństwem i przyrodą oraz zdobywać dalszą wiedzę, samodzielnie myśleć, a także organizować własną pracę i czas wolny. Pępowska szkoła podstawowa kształtuje ucznia tolerancyjnego, szanującego uczucia religijne, wrażliwego, znającego i stosującego normy współżycia społecznego, ukierunkowanego na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna  w świecie.

Wizja szkoły

1.   Szkoła będzie wspólnotą opartą na zasadzie partnerstwa, szacunku i wzajemnej pomocy,a także zaangażowania uczniów, rodziców i pracowników w kształtowaniu jej wizerunku.

2.   Szkoła będzie pomagać uczniom w osiąganiu pełni ich rozwoju dzięki:

  • stwarzaniu miłej i bezpiecznej atmosfery nauki i współżycia,
  • rozpoznawaniu, zachęcaniu i rozwijaniu indywidualnych i twórczych uzdolnień            i umiejętności.

3.   Szkoła będzie przygotowywać dziecko do przyszłego życia poprzez:

  • uczenie respektowania potrzeb innych i tolerancji,
  • kształtowanie pozytywnego stosunku do pracy, zabawy  i  wypoczynku,
  • propagowanie dziedzictwa kultury narodowej i etnicznej.

4.   Grono pedagogiczne będzie:

  • wzajemnie sobie pomagać, okazując szacunek i   życzliwość w wypełnianiu powierzonych mu zadań wobec uczniów szkoły,
  •  poszukiwać nowych rozwiązań organizacyjnych, edukacyjnych  i wychowawczo – opiekuńczych,
  • przestrzegać etyki zawodu nauczycielskiego.

© 2016 Szkoła Podstawowa im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie