JĘZYK KASZUBSKI

 NAUKA JĘZYKA KASZUBSKIEGO

I WŁASNEJ HISTORII I KULTURY KASZUBÓW

stylowi_pl_diy-zrob-to-sam_haft-kaszubski-wzory-do-druku-szukaj-w-google_39988227

ZAPOZNAJ SIĘ Z PREZENTACJĄ
organizacja JĘZYKA KASZUBSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Przypominamy, że zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz. U z 2017 r., poz. 1627) wnioski o rozpoczęcie nauki języka kaszubskiego w szkole można składać do 20 września.

POBIERZ WNIOSEK NA NAUKĘ JĘZYKA KASZUBSKIEGO

wniosek-nauczanie-j-kaszubskiego

 

W ramach zajęć uczniowie rozbudzają w sobie zamiłowania do języka, historii i kultury kaszubskiej, wyrabiają postawę świadomego uczestnictwa w kulturze, rozwijają postawę ciekawości, otwartości i poszanowania innych kultur. Realizacja zajęć obejmuje zaplanowane wycieczki po regionie Kaszub, warsztaty, spotkania z regionalistami, lekcje muzealne, śpiew przy akompaniamencie gitary, różnorodne metody aktywizujące uczniów, uczestnictwo w konkursach min.:  Powiatowy Konkurs Literacki „Czy znasz baśnie i legendy kaszubskie?”,  Powiatowy Konkurs „Historia Żukowa” im. Antoniego Grzędzickiego, Powiatowy Konkurs Wiedzy o Karolu Józefie Kreffcie i Siostrach Zofii i Jadwidze Ptach, Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Kaszubach „Kaszubski Wiec”, Konkurs Prozy i Poezji Kaszubskiej „Rodnô Mòwa” i wiele innych, gdzie zdobywają czołowe miejsca. Większość z w/w konkursów jest organizowana we współpracy z ZK-P/o Żukowo w naszej szkole. Uczniowie uczestniczą w różnego rodzaju imprezach kulturalnych, oświatowych, religijnych –  zdobywając wiedzę i niezapomniane doświadczenia reprezentując naszą szkołę.

Dla uczniów, którzy zostali zapisani na zajęcia, nauka języka kaszubskiego  zaliczana jest do obowiązkowych zajęć edukacyjnych (zapis w arkuszu ocen i na świadectwie wśród przedmiotów obowiązkowych, liczenie do średniej ocen, wpływ na klasyfikację i promowanie).

W ramach języka regionalnego realizowanych jest dodatkowo w klasie V – 25 godz. i w klasie VI – 25 godz. własnej historii i kultury Kaszubów. Realizacja tego przedmiotu jest równoznaczna z zaliczeniem tych zajęć edukacyjnych do dodatkowych (zapis w arkuszu ocen i na świadectwie wśród przedmiotów dodatkowych, liczenie do średniej ocen, bez wpływu na klasyfikację i promowanie).

Warto uczyć się języka regionalnego – naszego języka kaszubskiego!

WARTO POZNAWAĆ HISTORIĘ I KULTURĘ NASZEGO REGIONU!

Maria Byczkowska

Weronika Labuda

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

REZYGNACJA – oświadczenie musi zostać złożone dyrowi szkoły w formie pisemnej w terminie do 28 września roku szkolnego, którego dotyczy rezygnacja. Po złożeniu oświadczenia dziecko nie będzie uczestniczyło w zajęciach  języka regionalnego.

POBIERZ WNIOSEK

oswiadczenie_rodzicow_o_rezygnacji_z_objecia_dzieckaucznia_nauka_jezyka_mniejszosci_narodowej_jezyka_mniejszosci_etnicznej_jezyka_regionalnego_lub_nauki_wlasnej_historii_i_kultury

© 2016 Szkoła Podstawowa im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie