Dokumentacja

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PPOR. KLEMENSA WICKIEGO W PĘPOWIE

POBIERZ

statut-tekst-jednolity-2019

 

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej
im. ppor. Klemensa Wickiego
w Pępowie

 

„W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem – o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał, aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej być człowiekiem, to znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylko  z drugim, ale i dla drugich”

Jan Paweł II

SPIS TREŚCI:

 

 1. Wstęp
 2. Podstawa prawna Szkolnego Programu Wychowawczego
 3. Misja szkoły
 4. Model absolwenta
 5. Założenia programu
 6. Cele wychowawcze szkoły (cele ogólne)
 7. Cele i zadania do realizacji
 8. Podstawowe zasady  realizacji programu wychowawczego
 9. Normy zachowania obowiązujące członków społeczności szkolnej
 10. Ewaluacja programu
 1.  WSTĘP

Wychowanie dziecka to proces świadomy, celowy, bardzo złożony i trudny, który polega na planowym wpajaniu dzieciom przez rodziców, nauczycieli i wychowawców zasad oraz reguł, którymi mają się oni kierować w swoim życiu. Podstawowym
i naturalnym środowiskiem społecznym i wychowawczym życia dzieci  jest rodzina, którą szkoła powinna wspierać w dziedzinie wychowania.

Program Wychowawczy Szkoły opisuje treści i zadania o charakterze wychowawczym i jest ściśle powiązany ze Szkolnym Programem Profilaktycznym. Realizowany będzie przez wszystkich nauczycieli przy współudziale niepedagogicznych pracowników szkoły oraz wsparciu rodziców i prawnych opiekunów uczniów.

W oparciu o Program Wychowawczy Szkoły wychowawcy klas I – VI opracowują plany wychowawcze na dany rok szkolny, które mają służyć realizacji zamierzonych celów wychowawczych.

 2.      PODSTAWA PRAWNA SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO

Podstawę prawną Szkolnego Programu Wychowawczego stanowią następujące aktualne dokumenty:

 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej;
 • Ustawa o Systemie Oświaty;
 • Karta Nauczyciela;
 • Podstawa Programowa;
 • Statut Szkoły.

3.      MISJA SZKOŁY

Celem naszej szkoły jest wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia, dbanie o to, by przygotować go do dalszej nauki i życia w dynamicznie zmieniającym się świecie. Promujemy zdrowy styl życia oraz zachęcamy do współdziałania środowiska życia i edukacji dzieci, więc dom, szkołę           i społeczność lokalną. Zadanie to realizujemy poprzez kształcenie uczniów, wyposażanie ich  w umiejętności, które pozwolą im funkcjonować          w harmonii z najbliższym otoczeniem, społeczeństwem i przyrodą oraz zdobywać dalszą wiedzę, samodzielnie myśleć a także organizować własną pracę  i czas wolny. Kształtujemy ucznia tolerancyjnego, szanującego uczucia religijne, wrażliwego, znającego  i stosującego normy współżycia społecznego, ukierunkowanego na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie.

4.      MODEL ABSOLWENTA SZKOŁY

Nasz absolwent:

 • ma poczucie własnej godności i wartości;
 • wiedzę i umiejętności potrafi stosować w praktyce;
 • jest dobrze przygotowany do następnego etapu nauki;
 • szanuje wielowiekowe dziedzictwo kulturowe;
 • rozumie innych i potrafi z nimi współpracować;
 • radzi sobie ze stresem, umie rozwiązywać problemy;
 • jest otwarty na innych, szczery i życzliwy;
 • jest asertywny;
 • jest kulturalny i odpowiedzialny;
 • ma poczucie humoru;
 • dba o swoje zdrowie i otoczenie;
 • jest ciekawy świata i potrafi korzystać z różnych źródeł informacji, by samodzielnie poszerzać swoją wiedzę;
 • posiada zainteresowania i rozwija je na miarę swoich możliwości;
 • jest prawy – umie odróżnić dobro od zła, zna normy dobrego zachowania i według nich postępuje;
 • umie współpracować w grupie i łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami;
 • jest dobrym organizatorem;
 • jest wysportowany;
 • nie boi się podejmowania nowych wyzwań.

5.      ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Założeniem Programu Wychowawczego Szkoły Podstawowej im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie jest wpływanie na spójność i wielokierunkowość oddziaływań wychowawczych skierowanych do uczniów naszej szkoły. Program zawiera wytyczne  do pracy wychowawczej skierowane do Dyrekcji Szkoły, Pedagoga Szkolnego, wychowawców klas, nauczycieli przedmiotów, Samorządu Uczniowskiego, pracowników administracyjnych szkoły oraz organizacji i instytucji wspomagających pracę szkoły, przy współudziale rodziców i z uwzględnieniem ich oczekiwań dydaktyczno – wychowawczych.

6.      CELE WYCHOWAWCZE SZKOŁY (CELE GŁÓWNE)

Podstawowym celem Programu Wychowawczego Szkoły jest wszechstronny rozwój intelektualny, emocjonalny, moralny, duchowy i fizyczny wychowanków. Fundamentalnym celem wychowania jest wpajanie uczniom zasad i norm oraz takie ich utrwalanie w świadomości, by autentycznie się z nimi utożsamiali, rozumieli je i przyjmowali wszystkie konsekwencje wynikające z ich respektowania, bądź nierespektowania.

W związku z tym, oddziaływania wychowawcze zmierzają do osiągnięcia następujących celów:

 • wszechstronnego rozwoju osobowości uczniów, uwzględniającego ich predyspozycje psychiczne, emocjonalne, intelektualne oraz ich środowisko rodzinne i kulturowe;
 • ukształtowania  postaw społecznych i obywatelskich w duchu poszanowania dla tradycji narodowych, państwowych i lokalno – kaszubskich.

7.  CELE I ZADANIA DO REALIZACJI

 

Cel:  rozwój intelektualny

Zadania:

 • uczenie wychowanków wartości wynikających z poszukiwania prawdy
  w szerokim tego słowa znaczeniu;
 • uczenie samoakceptacji; pomoc w rozpoznawaniu własnych walorów, uzdolnień;
 • wdrażanie do samooceny;
 • rozwijanie zainteresowań i upodobań uczniów;
 • nabycie umiejętności przyswajania wiedzy i samodzielnego zdobywania informacji;
 • nabycie umiejętności przekazywania swojej wiedzy innym;
 • nabycie umiejętności pracy w grupie, wymiany poglądów.

 

Cel: rozwój emocjonalno – moralny

Zadania:

 • uczenie umiejętności myślenia wartościującego;
 • wdrażanie do ponoszenia odpowiedzialności za własne słowa i czyny;
 • nabycie umiejętności dokonywania samooceny
 • uczenie zachowania autentyzmu własnych postaw i działań;
 • uczenie otwartości na innych ludzi;
 • umiejętność budowania własnej, indywidualnej tożsamości;
 • tolerowanie i szanowanie wartościowych form odmienności i indywidualności;
 • zachęcanie do  stawiania sobie celów i dążenie do ich realizacji;
 • wdrażanie do opanowywania ekspresji własnych uczuć i emocji oraz rozumnego dostosowywania się do otoczenia;
 • wdrażanie do kultury języka i zachowania;
 • pomoc w dążeniu do samorozwoju duchowego;
 • umiejętność oddzielania własnych sądów od emocji i uczuć;
 • wdrażanie do utrzymywanie wartościowych, przyjaznych i głębokich kontaktów z innymi ludźmi;
 • kształtowanie własnej wrażliwości uczuciowej i moralnej.

 

Cel:  rozwój duchowy

Zadania:

 • poznawanie dorobku kultury narodowej i uniwersalnej w sferze sztuki, nauki, filozofii, etyki, religii;
 • poznawanie dorobku kultury naszego regionu – Kaszub;
 • kształtowanie postawy twórczej we wszystkich sferach życia;
 • kształtowanie umiejętności myślenia refleksyjnego;
 • kształtowanie poczucia smaku estetycznego.

 

Cel: kształtowanie postaw obywatelsko – patriotycznych

Zadania:

 • przygotowanie wychowanków do aktywnego i świadomego uczestnictwa
  w życiu demokratycznego społeczeństwa;
 • kształtowanie postaw patriotycznych oraz szacunku dla tradycji szkoły, regionu, narodu, państwa – m.in. w oparciu o znajomość życiorysu patrona szkoły ppor. Klemensa Wickiego;
 • wpajanie szacunku i hołdu dla bohaterów narodowych;
 • kultywowanie pamięci o ludziach zasłużonych dla szkoły (patron, darczyńca);
 • kształtowanie umiejętności zgłębiania wiedzy o historii kraju, miejscowości, szkoły;
 • kształtowanie szacunku dla symboli narodowych (hymnu państwowego, flagi, godła) oraz dla głównych świąt narodowych;
 • kształtowanie postawy zaangażowania w życie społeczne, m.in. poprzez udział
  w akcjach charytatywnych, pracach społecznych na rzecz szkoły i środowiska.

 

Cel: rozwój fizyczno – zdrowotny

Zadania:

 • kształtowanie postawy i nawyków dbałości o własne zdrowie i zdrowie innych;
 • wyrabianie nawyków higienicznych;
 • kształtowanie sprawności fizycznej, odporności i hartu;
 •  rozwijanie własnych predyspozycji z zakresu dyscyplin sportowych.

 

Współczesna cywilizacja stawia przed nami wymóg rozszerzenia tradycyjnych celów wychowawczych o nowe cele, wynikające z zachodzących wokół dynamicznych zmian cywilizacyjnych. Do tych celów zaliczamy konieczność wpojenia wychowankom norm
i sposobów postępowania w zakresie ekologii, świata mediów, cywilizacji druku oraz przygotowania do życia w rodzinie.

 

 

Cel:  wychowanie ekologiczne

Zadania:

 • uświadomienie sensu i wagi szacunku dla środowiska naturalnego;
 • wytworzenie nawyku szacunku dla wszystkich form otaczającej przyrody;
 • rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska naturalnego;
 • uświadomienie wychowankom przyczyn, mechanizmów i skutków powstawania niepożądanych i szkodliwych zmian w środowisku naturalnym;
 • wytwarzanie nawyków aktywnego uczestnictwa w działaniach na rzecz ekologicznej odnowy zniszczonego lub zanieczyszczonego środowiska naturalnego, np. zbiórka surowców wtórnych.

 

Cel:  wychowanie medialne i czytelnicze

Zadania:

 • uczenie wychowanków samodzielnego poszukiwania potrzebnych im informacji
  i materiałów;
 • rozwijanie umiejętności korzystania z szerokiej oferty medialnej;
 • uczenie krytycznego i selektywnego korzystania z różnych form medialnych;
 • kształtowanie postawy szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego
  w dobie globalizacji przekazu oraz kultury masowej;
 • wyrabianie w uczniach nawyku sięgania po książkę, jako unikalną formę kontaktu
  a dorobkiem kultury, myśli i słowa, co jest ważne w dobie ekspansji mediów elektronicznych.

 

Cel:  wychowanie do życia w rodzinie

Zadania:

 • przekazanie wiedzy z zakresu spraw związanych z byciem dzieckiem w rodzinie;
 • rozumienie znaczenia rodziny w życiu człowieka i swojej w niej roli, wzmacnianie prawidłowych relacji w rodzinie opartych na miłości i wzajemnym poszanowaniu;
 • nabycie umiejętności właściwej komunikacji i rozwiązywania konfliktów – empatii, wspieranie prawidłowego rozwoju emocjonalnego i społecznego, w tym koleżeństwa
  i przyjaźni;
 • dostrzeganie potrzeb własnych i potrzeb innych ludzi, wyrażanie uczuć
  i asertywności;
 • przygotowanie uczniów do okresu dojrzewania i rozumienie jego przejawów (klasy
  IV – VI);
 • integrowanie wychowawczych oddziaływań szkoły i rodziny.

8.  PODSTAWOWE  ZASADY REALIZACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO

Wszyscy pracownicy szkoły znają i realizują Program Wychowawczy, wspomagają się wzajemnie w rozwiązywaniu problemów i powierzonych zadań wobec uczniów. Podejmują współodpowiedzialność za efekty jego realizacji.

 

Dyrekcja:

 • dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły, o kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole;
 • współpracuje z Samorządem Uczniowskim;
 • stwarza warunki do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka oraz umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej;
 • czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego;
 • dba o zapewnienie bezpieczeństwa na terenie szkoły zarówno uczniom jak i pracownikom szkoły (dyżury nauczycielskie, dyżury pracowników szkoły, monitoring wejść i wyjść osób wchodzących i wychodzących ze szkoły).

 

Pedagog Szkolny:

 • pomaga wychowawcom klas w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
 • zabiega o różne formy pomocy materialnej dla uczniów, którzy takiej pomocy potrzebują;
 • współpracuje z policją i z sądem dla nieletnich (w razie zaistniałej potrzeby);
 • współpracuje z instytucjami w organizowaniu różnych form spędzania czasu przez dzieci (szczególnie z rodzin patologicznych i zaniedbanych środowiskowo);
 • organizuje spotkania dla uczniów dotyczących tematyki szeroko rozumianego bezpieczeństwa;
 • poprzez prowadzone działania wychowawcze kształtuje u uczniów i ich rodziców świadomość prawną w zakresie ponoszenia konsekwencji wynikających z popełnionych czynów karalnych (w razie zaistniałej sytuacji).

 

Nauczyciele:

 • rozmawiają z uczniami na temat właściwej organizacji czasu wolnego;
 • reagują na niewłaściwe zachowania uczniów i nieprzestrzeganie obowiązku szkolnego;
 • współpracują z kuratorami sądowymi czuwającymi nad programem resocjalizacji uczniów trudnych (w przypadku zgłoszenia przez kuratora takiej potrzeby);
 • wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania;
 • udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów;
 • kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
 • odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole, w czasie wycieczek, wyjść itp.
 • reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim podejrzanym zachowaniem stwarzają zagrożenie dla uczniów.

 

Wychowawcy klas:

 • dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, angażując w życie klasy wszystkich uczniów;
 •  zabiegają o różne możliwe formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów;
 • sprawują opiekę wychowawczą nad uczniami swojej klasy – tworzą warunki wspomagające ich rozwój;
 • kształtują właściwe stosunki między uczniami, opierając je na tolerancji
  i poszanowaniu godności drugiej osoby;
 • rozwijają poczucie własnej wartości – uczą pozytywnego myślenia o sobie;
 • kształtują umiejętność pracy w zespole, uczą demokratycznego podejmowania decyzji;
 •  współdziałają z rodzicami w sprawach wychowania i kształcenia uczniów;
 • starają się – w porozumieniu z rodzicami – na bieżąco rozwiązywać problemy wychowawcze;
 • realizują w toku pracy wychowawczej treści i cele programowe Programu Wychowawczego Szkoły.

 

Rada Rodziców:

 • reprezentuje ogół rodziców szkoły oraz podejmuje działania wspierające proces wychowawczy szkoły;
 •  współuczestniczy w opracowaniu programu wychowawczego szkoły;
 • pozyskuje sponsorów w celu wspierania działalności szkoły;
 • organizuje formy aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów
  i zadań szkoły.

 

Samorząd Uczniowski:

 • reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego wobec Dyrekcji i Grona Pedagogicznego;
 • inicjuje działania dotyczące życia uczniów;
 • propaguje ideę samorządności oraz wychowania w duchu demokracji;
 • angażuje uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły;
 • dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję;
 • wyraża za pośrednictwem swojego opiekuna opinię dotyczącą problemów społeczności uczniowskiej.

 

Rodzice:

 • zapewniają dziecku godne warunki życia i nauki;
 • dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów, proponują im pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole i w najbliższej okolicy;
 • poznają zadania i zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w danej klasie i szkole;
 •  współdziałają z nauczycielami w sprawach wychowania i kształcenia dzieci;
 • systematycznie spotykają się z wychowawcą klasy w ramach wywiadówek (w razie potrzeby – w ramach spotkań indywidualnych);
 • kształtują właściwy wizerunek szkoły i nauczyciela.

9.     NORMY ZACHOWANIA OBOWIĄZUJĄCE CZŁONKÓW SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ

 

 

 

Uczniowie:

1. Przygotowują się do lekcji:

 • przynoszą na zajęcia szkolne książki, zeszyty, przybory;
 • systematycznie odrabiają prace domowe;
 • nie spóźniają się na lekcje;
 • w ciągu tygodnia usprawiedliwiają nieobecności.

 

2. Zachowują się kulturalnie i z szacunkiem:

 • słuchają i wykonują polecenia nauczycieli i pracowników szkoły;
 • odzywają się do innych kulturalnie i z szacunkiem;
 • używają słów grzecznościowych: dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam;
 • dyskutują kulturalnie, nie przerywają wypowiedzi innych osób;
 • pomagają pokrzywdzonym, słabszym, potrzebującym;
 • są tolerancyjni wobec innych;
 • uznają czyjąś inność (okulary, tusza, wzrost, choroba, niepełnosprawność);
 • nie krzyczą i nie używają wulgaryzmów.

 

3.Swoim zachowaniem „mówią NIE” :

 • biciu innych;
 • namawianiu do bicia;
 • wyłudzaniu pieniędzy, kradzieżom;
 • wyśmiewaniu, przedrzeźnianiu, przezywaniu;
 • samosądom;
 • pochopnemu i negatywnemu osądzaniu innych;
 • wyśmiewaniu uczniów uczących się dobrze i słabo;
 • izolacji innych (współpracują ze wszystkimi);
 • popychaniu;
 • podkładaniu nóg kolegom i koleżankom;
 • obmawianiu innych;
 • potępianiu innych;
 • niekulturalnemu zachowaniu się na terenie szkoły i poza nią.

 

4. Swoim zachowaniem, zabawami nie stwarzają zagrożenia dla siebie i innych:

 • szanują swoje i cudze zdrowie (nie palą papierosów, nie piją alkoholu, nie zażywają narkotyków);
 • podczas przerw nie wychodzą poza teren szkoły;
 • nie kołyszą się na krzesłach;
 • nie biegają po korytarzu;
 • nie grają w piłkę na korytarzu;
 • nie siadają na ławkach w klasie, na parapetach – na korytarzu;
 • nie trzaskają drzwiami;
 • nie rzucają w nikogo różnymi przedmiotami;
 • nie rzucają w nikogo kulami śniegowymi, nie nacierają śniegiem.

 

5. Szanują sprzęt szkolny, swoją i cudzą własność:

 • szanują sprzęt szkolny, tornistry i przybory szkolne własne i kolegów;
 • w szatni biorąc kurtki własne, inne pozostawiają na swoich miejscach i nie przeglądają kieszeni;
 • nie piszą po stolikach, szafkach, ścianach, murach, ani żadnym innym miejscu nieprzeznaczonym do tego celu;
 • nie niszczą gazetek;
 • nie śmiecą, papiery wrzucają do kosza.

6. Szanują przyrodę, dbają o zieleń wokół szkoły, w szkole i miejscu zamieszkania.

7. Wymienione normy zachowania obowiązują także  na wycieczkach szkolnych i w miejscach publicznych.

8. O złym zachowaniu kolegów informują pracowników szkoły.

 

10.    EWALUACJA PROGRAMU

Program Wychowawczy Szkoły ma charakter otwarty – będzie  podlegał ewaluacji
i weryfikacji – według potrzeb (minimum 1 raz w roku – pod koniec roku szkolnego).

 

Szkolny Program Wychowawczy opracował Zespół Nauczycieli i Rada Rodziców

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie

                        Szkolny program profilaktyczny kierowany jest do uczniów, nauczycieli i rodziców. Odpowiada na realne problemy i zagrożenia pojawiające się w klasie, szkole i środowisku lokalnym. Zakładamy, że dzięki naszemu zaangażowaniu każdy uczeń poradzi sobie w trudnej sytuacji

i osiągnie sukces na miarę swoich możliwości.

W ramach programu profilaktyki szkolnej są realizowane :

 • rządowy program „RADOSNA SZKOŁA”
 • program MEN „WYPRAWKA SZKOLNA”
 • program „OWOCE W SZKOLE”
 • program „SZKLANKA MLEKA DLA KAŻDEGO”

Spis treści:

 1. Wstęp.
 2. Podstawa prawna realizacji programu.
 3. Identyfikacja problemu.
 4. Cele Szkolnego Programu Profilaktycznego.
 5. Zadania profilaktyczne nauczycieli i wychowawców oraz rodziców.
 6. Formy realizacji programu.
 7. Harmonogram.
 8. Ewaluacja Szkolnego Programu Profilaktycznego.
 1.  Wstęp.

W „Słowniku pedagogicznym” profilaktykę określa się jako „ogół działań zapobiegających niepożądanym zjawiskom w rozwoju

i zachowaniu się ludzi”. Szczególnego znaczenia nabiera profilaktyka wśród młodych ludzi, u których kształtuje się hierarchia wartości, doskonalą się relacje z innymi ludźmi, wzmacnia się poczucie pewności siebie oraz kształtują się skomplikowane procesy myślowe. To trudny okres dla każdego nastolatka. Większość radzi sobie z problemami wieku dorastania wtedy, gdy w ich środowisku obowiązują jasne reguły postępowania oraz, gdy są w nim osoby, na których młody człowiek mógłby się wzorować. Inaczej się dzieje, kiedy brakuje tych czynników. Istnieje wtedy zagrożenie powstania negatywnych zachowań u dzieci.

Podstawowym celem działań profilaktycznych jest zapobieganie negatywnym zjawiskom. Odpowiedzialność za wychowanie swojego potomstwa ponoszą rodzice. To oni pełnią podstawowe funkcje zapobiegawcze. Szkoła, jako instytucja wspierająca działania rodziny, pomaga im w tym. Stąd podejmuje szereg działań o charakterze profilaktycznym.

Zakres działań profilaktycznych może być różny w zależności od potrzeb osób, do których jest kierowany. Populację dzieci i młodzieży możemy podzielić na grupy:

– niskiego ryzyka – należą tu te osoby, które nie podejmują jeszcze zachowań ryzykownych, są przed inicjacją;

– podwyższonego ryzyka – należą tu te osoby, które mają już za sobą pierwsze prośby zachowań ryzykownych;

– wysokiego ryzyka – należą tu osoby o utrudnionych zachowaniach ryzykownych.

Celem profilaktyki jest ochrona ucznia przed wszelkimi zakłóceniami rozwoju. Prowadzenie go ku dojrzałości jest zarówno wychowaniem jak i profilaktyką prowadzoną przede wszystkim przez dom rodzinny, a wspomagany przez szkołę.

Szkolny program profilaktyki ma za zadanie wspomaganie szkolnego programu wychowawczego. Promuje przede wszystkim zdrowy, aktywny tryb życia, zapobiega uzależnieniom, przemocy, zaburzeniom emocjonalnym.

 2.    Podstawa prawna.

Wykaz aktów prawnych zobowiązujących szkołę do prowadzenia działań profilaktycznych:

 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra edukacji i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51, poz. 458 ze zmianami).
 • Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z 2009r. NR4, poz. 17)
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity – Dz. U.
  z 2002r.Nr 147, poz. 1231; Dz. U z 2007r. Nr 70, poz. 473)
 • Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005r. ( Dz. U. z 2005r. Nr 179, poz.1485 z późniejszymi zmianami: DZ. U.
  z 2006r. Nr 7 poz. 47 i 48 ; Dz. U. z 2006r Nr 66 poz.469; Nr 120 po. 826
 • Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 ( tekst jednolity: Dz. U. z 2002r.Nr11,poz.109 z późniejszymi zmianami)
 • Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. Nr 10, poz. 55 z późniejszymi zmianami)
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem ( Dz. U. Nr 26 z 2003r., poz.226 )
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 5, poz. 46)
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 7 stycznia 2003r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 11 poz. 114).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011.r. w sprawie Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016   (Dz. U. z 2011.r.Nr78, poz. 428)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011.r. w sprawie sposobu realizacji środków towarzyszących służących zapewnieniu skutecznego wykonania programu „Owoce w szkole” (Dz. U. z 2011.r.Nr 103, poz.594)

3. Identyfikacja problemu

Diagnoza i analiza zachowań ryzykownych uczniów w Szkole Podstawowej w Pępowie odbywa się podczas śródokresowych Rad Pedagogicznych. Jako źródło informacji służą:

– wywiady focusowe przeprowadzane z nauczycielami, uczniami i rodzicami;

– indywidualne wywiady pogłębione przeprowadzane z nauczycielami, uczniami i rodzicami;

– analiza dzienników pod kątem frekwencji uczniów;

– analiza dzienników pod kątem ocen osiąganych przez uczniów z poszczególnych przedmiotów;

– nieliczne ankiety przeprowadzane wśród uczniów, rodziców i nauczycieli;

– raport ewaluacji zewnętrznej Szkoły Podstawowej w Pępowie przeprowadzonej przez Pomorskiego Kuratora Oświaty Kuratorium Oświaty

   w Gdańsku, na podstawie badania zrealizowanego w dniach 5.11.2012-16.11.2012 r;

Na podstawie obserwacji środowiska szkolnego zdiagnozowano występowanie następujących obszarów problemowych:

 1. uzależnienie od wzorców medialnych (np. bezrefleksyjne powtarzanie tekstów piosenek, powielanie zachowań i słownictwa występującego w filmikach oglądanych w Internecie );
 2. niezgodne z prawem i dobrym wychowaniem, wykorzystywanie wizerunku kolegów, koleżanek i nauczycieli (w postaci zdjęć i filmików umieszczanych na portalach społecznościach lub przesyłanych między sobą na telefony komórkowe). Zdjęcia i filmiki często zawierają treści ośmieszające, naruszające dobre imię i godność;
 3. próby kontaktu z używkami, głownie papierosami;
 4. problem przemocy i agresji (przezywanie, chowanie kolegom butów i elementów odzieży, drobne bójki i zaczepki słowne);
 5. u niektórych uczniów brak dyscypliny w trakcie lekcji (rozmawianie w trakcie lekcji);
 6. niska kultura języka (wulgaryzmy, niskie rozumienie przeczytanego tekstu);
 7. brak motywacji do nauki (nie odrabianie prac domowych, opuszczanie lekcji z błahych powodów lub wagarowanie)
 8. ubóstwo materialne rodziców ( brak podręczników, brak środków finansowych na wycieczki, wyjazdy do kina, teatru itp.)
 9. zaniedbanie obowiązków opiekuńczo- wychowawczych przez rodziców wobec dzieci, co prowadzi do spychania ich na margines społeczności szkolnej.

4.   Cele szkolnego programu profilaktycznego.

a)    Ochrona dziecka – ucznia przed zachowaniami agresywnymi i kontaktem z używkami, które hamują bądź zakłócają jego rozwój.

b)   Nauczanie radzenia sobie ze stresem i emocjami.

c)    Wskazywanie sposobów rozwiązywania problemów.

d)   Promowanie zdrowego stylu życia i alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu.

e)   Kształtowanie odpowiedzialności za ochronę zdrowia własnego i innych.

f)    Wzmacnianie poczucia własnej wartości, wiary w siebie i swoje możliwości.

g)   Rozwijanie zainteresowań uczniów (koła zainteresowań, konkursy, olimpiady);

h)   Nauczanie kultury korzystania z telefonów komórkowych i innych multimediów.

i)     Kształtowanie postawy tolerancji, szacunku do drugiego człowieka.

j)     Utrwalanie szacunku dla godła państwa polskiego i symboli narodowych.

k)    Wspieranie relacji rodzic – uczeń – nauczyciel.

 

 5. Zadania profilaktyczne nauczycieli i wychowawców oraz rodziców.

a)      Zadania profilaktyczne nauczycieli szkoły podstawowej:

 • Zwracanie  podczas dyżurów szczególnej uwagi na miejsca tzw. podwyższonego ryzyka: ubikacje, schody, itp.
 • Informowanie na bieżąco wychowawców o niewłaściwym zachowaniu ich wychowanków zarówno przez nauczycieli dyżurujących jak pozostałych nauczycieli i pracowników szkoły.
 • Obserwacja zachowania uczniów w miejscach publicznych i zwracanie uwagi na przejawy agresji, palenia papierosów, spożywania alkoholu czy niszczenia mienia.
 • Wdrażanie do świadomego unikania zagrożeń oraz kształtowanie umiejętności odmawiania i negocjacji,
 • Dawanie przykładów sumienności, umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

 

b)      Zadania profilaktyczne wychowawców klasowych:

 • Diagnozowanie i uwzględnianie  występowania różnic w dojrzałości dzieci na każdym poziomie nauki, a w szczególności rozpoczynających edukację szkolną.
 • Pomoc uczniom w rozwiązywaniu trudności życiowych i rodzinnych, uruchomienie akcji informacyjnej mającej na celu uświadomienie uczniom możliwości zwrócenia się z problemem do konkretnej osoby w szkole: wychowawcy, pedagoga, dyrektora szkoły,
 • Podnoszenie poziomu kultury osobistej uczniów- godziny wychowawcze dotyczące zachowania się w stosunku do rówieśników, osób dorosłych, w miejscach publicznych (kino, teatr, itp.).
 • Współpraca z rodziną- inicjowanie spotkań mających na celu omawianie problemów sugerowanych przez rodziców, np. wywiadówki profilaktyczne.
 • Realizacja programów profilaktycznych.
 • Wprowadzanie zajęć redukujących napięcie:  relaksacyjnych, zajęć śródlekcyjnych.
  • Kształtowanie postaw poszanowania mienia wspólnego, dbałości o estetykę klasy, szkoły i otoczenia.
  • Systematyczne informowanie rodziców o postępach w nauce i zachowaniu ich dzieci.
  • Pomoc w poznawaniu samego siebie i kształtowaniu pożądanego systemu wartości.

 

c)       Zadania profilaktyczne rodziców:

 • Każdy rodzic czuwa nad tym, aby jego dziecko wykazywało właściwą kulturę osobistą oraz sumiennie realizowało obowiązek szkolny.
 • Rodzice utrzymują regularny kontakt z wychowawcą klasy, a w razie potrzeby  z pedagogiem szkolnym bądź dyrektorem /zastępcą/ szkoły w celu zapobiegania niewłaściwym zachowaniom.
 • Rodzice biorą udział w przedsięwzięciach organizowanych przez szkołę, mających na celu doskonalenie metod wychowawczych.
 • Rodzice uczniów sprawiających szczególne trudności wychowawcze winni kontaktować się ze szkołą w każdym przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących norm i zasad oraz wspólnie znajdować sposoby rozwiązywania problemów.

6.  Formy realizacji programu profilaktycznego.

W realizacji programu łączącego wychowanie, nauczanie i rozwijanie umiejętności psychospołecznych oraz wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów wykorzystuje się:

 1. przedmioty nauczania;
 2. godziny do dyspozycji wychowawcy klasy;
 3. ścieżki edukacyjne – „edukacja prozdrowotna”, „edukacja czytelnicza i medialna”, „edukacja ekologiczna” realizowane przez nauczycieli  poszczególnych przedmiotów;
 4. zajęcia sportowe;
 5. zajęcia pozalekcyjne;
 6. uroczystości klasowe, szkolne;
 7. imprezy ogólnopolskie i regionalne.

7.  HARMONOGRAM  DZIAŁAŃ  PROFILAKTYCZNYCH

Lp.

Zadanie

Sposób realizacji

Termin

Osoby odpowiedzialne i współpracujące

1.

Pedagogizacja rodziców – zagadnienia dot. uzależnień, potrzeb okresu dojrzewania, przemocy i agresji, wychowawczej funkcji rodziny. Tablice informacyjne dla rodziców.

Pogadanki, prelekcje, indywidualne rozmowy, spotkania ze specjalistami: psycholog, policjant, terapeuta,

„Szkoła dla rodziców”

„Agresja i przemoc”  kl. VI

Na bieżąco,

w zależności

od potrzeb

IX

XI , IV

Wychowawcy, pedagog, pielęgniarka, zaproszeni goście (policjant, poradnia PPP w Kartuzach, psycholog, terapeuci), jako bloki tematyczne realizowane przez wychowawców we współpracy z pedagogiem szkolnym.

2

 Integracja klasowa i szkolna. Propozycje pracy profilaktycznej z uczniami oraz strategii prowadzących do poprawienia dyscypliny w szkole.

Uroczystości szkolne i imprezy klasowe z udziałem rodziców.

Zajęcia integracyjne w klasach I – VI prowadzone przez wychowawców, pedagoga szkolnego.

Cały rok szkolny           ( godz. wycho- wawcze)

Kalendarz imprez

I

X – X

Wychowawcy, wyznaczeni nauczyciele, pedagog, rodzice.

Wychowawcy, pedagog szkolny

3

Bezpieczna droga do szkoły. Bezpieczeństwo w życiu codziennym.

 

 

 

Zajęcia według planu wychowawcy.

Zajęcia dotyczące przeciwdziałania przemocy realizowane    w każdej klasie.

Spotkania z przedstawicielami policji, straży pożarnej w klasach  0 – VI.             ( „ Bezpieczeństwo ruchu drogowego”   „ Bezpieczne wakacje”,

„ Bezpieczeństwo w ruchu codziennym”)

Wycieczka do straży pożarnej i policji w Żukowie kl. O

Monitorowanie zachowań uczniów podczas pobytu  w świetlicy.

Godziny wychowawcze

IX- X

VI

V

Cały rok

Wychowawcy, pedagog, nauczyciele,

rodzice, zaproszeni goście

(policjant, strażak, pedagog szkolny)

Pedagog szkolny i wychowawcy

wychowawcy świetlicy.

4.

Likwidowanie deficytów edukacyjnych w szczególności         u dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne.

Zajęcia wyrównawcze.

Zajęcia rewalidacyjne.

Zajęcia logopedyczne.

 

 

Cały rok

Wychowawcy, pedagog, logopeda, oligofrenopedagog

5.

Motywowanie uczniów do właściwego zachowania  poprzez stosowanie systemu nagród i kar. Stosowanie na co dzień klasowych reguł i ustaleń.

 

Cały rok

Dyrekcja, pedagog, wychowawcy, nauczyciele.

6.

Przeciwdziałanie agresji, przemocy psychicznej, wymuszeniom i kradzieżom.

 

Zajęcia dotyczące przeciwdziałania agresji realizowane  w każdej klasie.

Przedstawienia teatralne profilaktyczne dotyczące uzależnień kl. I – III

i kl. IV – VI

Spotkania uczniów z Policją.

Wspieranie ucznia w sytuacjach trudnych poprzez porady indywidualne, opiekę psychopedagogiczną, indywidualne spotkania rodziców z wychowawcą, pedagogiem oraz PPP nauczycielami zajmującymi się Pomocą Pedagogiczno – Psychologiczną.

Podnoszenie kompetencji kadry pedagogicznej w zakresie psychoprofilaktyki – uczestniczenie w warsztatach, szkoleniach,  szkoleniach rady pedagogicznej, czytanie literatury specjalistycznej.

Na bieżąco,

IX – X

III – IV

Cyklicznie          cały rok

Przez cały rok

Wychowawcy, pedagog, nauczyciele, rodzice, zaproszeni goście

Wychowawcy, pedagog szkolny, nauczyciel wspomagający, nauczyciele PPP

Dyrektor szkoły, wszyscy nauczyciele

8.

Promowanie zdrowego stylu życia. Organizowanie konkursów, zawodów sportowych, kół zainteresowań.

Akcje: „Owoce w szkole” kl.I – III

„ Szklanka mleka” kl. I – VI

Konkursy: „Trzymaj formę dla zdrowia i urody” kl. IV –VI

„ Moje i  twoje zdrowie” kl.V i VI

Spotkanie z pielęgniarką szkolną na temat higieny osobistej

Cały rok

X – V

X- V

XII

IV – V

V

Wychowawcy, pedagog, nauczyciele.

Pedagog, nauczyciele

Pedagog, nauczyciele

Pielęgniarka szkolna, pedagog

9.

Ochrona uczniów przed niepożądanymi treściami                 w Internecie oraz brutalnymi  programami i grami komputerowymi. Zajęcia dotyczące przeciwdziałania przemocy
w Internecie, uzależnieniom od komputera, świadomego korzystania                 z komputera, oraz konsekwencje prawne.

Cały rok

Rodzice, wychowawcy, nauczyciel informatyki, policjant

10.

Wspieranie dzieci w trudnej sytuacji materialnej                              i zaniedbanych środowiskowo. Rozmowy indywidualne z wychowawcami, uczniami, rodzicami – bezpłatne obiady, paczki okolicznościowe, podręczniki szkolne, stypendia socjalne,

zasiłki. Współpraca z GOPS, Caritas szkolny i parafialny, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły i Pępowa.

Akcja żywności dla rodzin potrzebujących z naszej szkoły.

IX –X

XII

Dyrekcja, wychowawcy, pedagog, nauczyciele, rodzice.

Pedagog szkolny

8. Ewaluacja Szkolnego Programu Profilaktyki

 

Praca profilaktyczna nie powinna być prowadzona jedynie w trybie doraźnych imprez i wyodrębnionych akcji, chociaż i to jest potrzebne i pożyteczne, lecz powinna stanowić zwarty blok działań profilaktycznych, realizowanych systematycznie i planowo.

Niezwykle istotne jest dostrzeganie problemów, z jakimi borykają się uczniowie. Stąd konieczność ciągłego monitorowania ilości zachowań problemowych. Program profilaktyki realizowany jest przy współpracy z organizacjami i instytucjami wspomagającymi dzieci i rodzinę.

 • Szczegółową strategię działań profilaktycznych zawiera „Harmonogram działań profilaktycznych”.
 • Ocena planowanych przedsięwzięć profilaktycznych dokonana będzie raz do roku na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.
 • Program profilaktyki poddany będzie ciągłemu monitorowaniu.
 • Za realizację programu profilaktycznego odpowiedzialni są nauczyciele, wychowawcy i rodzice.
 • Po roku realizacji programu przeprowadza się ewaluację. Za ewaluację i sporządzenie sprawozdania odpowiada pedagog szkolny.
 •  Nadzór nad realizacją programu sprawuje dyrektor.
 • Wyniki ewaluacji będą wskazówkami do pracy w kolejnych latach.

 

Program opracował Zespół Nauczycieli i Rada Rodziców

 

© 2016 Szkoła Podstawowa im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie | Projekt i realizacja: Baltic Trend - projekty marketingowe